Privacy policy

Privacyverklaring Trento Engineering kandidaat 

Versie 19.4

Deze Privacyverklaring heeft totdoel de kandidaten van Trento Engineering te informeren over de manier waarop Trento Engineering hun persoonsgegevens verwerkt.

Trento Engineering hecht het grootste belang aan de privacy van kandidaten. Zij gebruikt de persoonsgegevens van de kandidaten alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen die Trento Engineering toelaten binnen de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens te opereren.


1. Wat zijn persoonsgegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

"Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon".

Indien deze Privacyverklaring naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de verordening. Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:

"Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid."

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden verwerkt Trento Engineering deze persoonsgegevens en op basis van welke rechtsgrond?

2a.Voorafgaand aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst dient de kandidaat aan Trento Engineering de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken en de documenten voor te leggen die nodig zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de toepassing van de geldende sociale, fiscale en arbeidswetgeving. Als noodzakelijke inlichtingen beschouwt Trento Engineering alleszins:
 • Familienaam en voornaam
 • Voorletters
 • Geboortedatum en -plaats
 • Nationaliteit
 • Kopie van identiteitskaart
 • Tewerkstellingsvergunning
 • Verblijfsvergunning
 • Rijbewijs
 • Burgerservicenummer
 • Talenkennis
 • Geslacht
 • Domicilieadres
 • Woonadres
 • Telefoonnummer (vast & mobiel)
 • Mailadressen
 • LinkedIn
 • Facebook
 • IBAN-nummer
 • Burgerlijke staat
 • Pensioengegevens
 • Functie
 • Loon
 • Arbeidsduur
 • Diploma‘s en certificaten
 • Beroepservaring
 • Gegevens vorige werkgever
 • Periode van voorafgaande werkloosheid
 • Curriculum Vitae
 • Sollicitatiebrief/mail
Indien de kandidaat weigert de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken of documenten voor te leggen, behoudt Trento Engineering zicht het recht de uitvoering van de arbeidsovereenkomst op te schorten. Bij elke wijziging van deze persoonsgegevens brengt de kandidaat Trento Engineering spontaan en zonder uitstel op de hoogte.

2b.Trento Engineering bewaart tevens in het dossier bijkomend volgende persoonsgegevens:
 • Project informatie documenten
 • Plaatsingsbevestigingen
 • Arbeidsovereenkomst
 • Loonbelastingverklaring
 • Belastingdienst gerelateerde documenten
 • Documenten van Gemeenten
 • Ingebrekestellingen, verwittigingen, schorsingen, kennisgevingen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • Doelgroepverklaring
 • Evaluatie & beoordelingsformulieren
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Exitformulier
 • Studieovereenkomst
 • Testresultaten
 • Ontslagbevestiging
 • Loonbeslagen
2c.Het is mogelijk dat Trento Engineering de persoonsgegevens van de kandidaat moet verwerken voor profileringsdoeleinden en het nemen van beslissingen op basis van een profiel, inclusief het analyseren van de gegevens.

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Als Trento Engineering gebruikmaakt van de persoonsgegevens voor de bovenvermelde doeleinden, garandeert Trento Engineering de kandidaat dat hij of zij niet het voorwerp zal zijn van een beslissing die enkel gebaseerd is op profilering en rechtsgevolgen teweegbrengt die betrekking hebben op de kandidaat of een aanzienlijke en gelijkwaardige impact hebben op de kandidaat.

Trento Engineering zorgt dan ook altijd voor een aanzienlijke menselijke tussenkomst en garandeert dat de profilering geen rechtsgevolgen teweegbrengt die betrekking hebben op de kandidaat of dat deze een aanzienlijke en gelijkwaardige impact hebben.

In de andere gevallen garandeert Trento Engineering dat een dergelijke beslissing:
 • noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de kandidaat en Trento Engineering
 • gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming; of
 • wettelijk toegestaan is.
In de eerste twee gevallen heeft de kandidaat steeds het recht om de tussenkomst van één van onze medewerkers te vragen, hij of zijn standpunt mede te delen en de beslissing te betwisten.

In de drie bovengenoemde gevallen wordt de kandidaat altijd geïnformeerd over het feit dat diegene het voorwerp uitmaakt van een dergelijke beslissing, alsook over de logica achter een dergelijke beslissing, over wat dit betekent en over de verwachte gevolgen.

2d.Het is mogelijk dat Trento Engineering omwille van bijvoorbeeld publicitaire redenen verzoekt een afbeelding/foto te nemen om deze op de website en/of sociale media te publiceren. In dit laatste geval zal steeds de toestemming van de kandidaat worden gevraagd en dit zowel voor het nemen van de afbeelding/foto als voor de publicatie hiervan.

3. Met welke dienstverleners worden jouw persoonsgegevens gedeeld en waarom?
3a.Intern
Trento Engineering staat ervoor in dat geen onbevoegden kennis kunnen nemen van het dossier en de hierin opgeslagen persoonsgegevens en neemt hiertoe alle nodige interne en externe veiligheidsmaatregelen. Bevoegd om kennis te nemen van het dossier en de hierin opgeslagen persoonsgegevens zijn: de recruiter, de directie, evenals de staf medewerkers van finance, marketing, proces en HR.

3b.Extern
Volgende dienstverleners van Trento Engineering kunnen eventueel kennis krijgen van en overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van hun opdracht: accountant, advocaten, verzekeringsmaatschappijen, bankinstellingen, IT- leveranciers, externe consultants, gerechtsdeurwaarders en vakorganisaties.

Trento Engineering doet uitsluitend een beroep op dienstverleners die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking voldoet aan de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

4. Hoe lang zullen deze persoonsgegevens worden bewaard door Trento Engineering?
De persoonsgegevens waarvan de wet de bewaring uitdrukkelijk aan Trento Engineering oplegt, worden minstens bewaard voor de duur van de wettelijke bewaringstermijn. De persoonsgegevens waarvan de wet de bewaring niet uitdrukkelijk oplegt worden minstens voor de duur van de arbeidsovereenkomst bewaard en dit tot afloop van de verjaringstermijnen voor het instellen van een vordering ten aanzien van Trento Engineering.

5. Heeft Trento Engineering het voornemen om de persoonsgegevens buiten Europa door te sturen?
Neen.

6. Rechten van de kandidaat met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens
6a.De kandidaat heeft recht op inzage in en kopie van zijn persoonsgegevens voor zover de uitoefening van dit recht geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

6b.De kandidaat is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben te doen verbeteren.

6c.Elke kandidaat is gerechtigd om de verwijdering van alle hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen die onvolledig, of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard. Indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, neemt Trento Engineering alle redelijke technische maatregelen om koppelingen naar of kopie van die persoonsgegevens te wissen zonder tot een resultaat gehouden te zijn.

6d.Elke kandidaat kan vragen dat Trento Engineering de verwerking van de persoonsgegevens beperkt en bijgevolg de persoonsgegevens niet verder verwerkt, maar wel nog bewaart:
 • Bij betwisting van de juistheid van de persoonsgegevens door de kandidaat voor de periode nodig voor Trento Engineering om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • Bij onrechtmatige verwerking door Trento Engineering
 • Indien Trento Engineering de persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar de kandidaat heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Het verzoek tot beperking van de verwerking weerhoudt Trento Engineering niet de persoonsgegevens te gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. De kandidaat zal van dit voornemen worden ingelicht.

De kandidaat heeft recht om de persoonsgegevens die hij aan Trento Engineering heeft verstrekt in een gestructureerde en gangbare vorm te verkrijgen. De kandidaat kan Trento Engineering tevens verzoeken de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk, rechtstreeks aan een andere werkgever over te dragen. Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens kan niet ingewilligd worden indien daarbij afbreuk zou gedaan worden aan de rechten en vrijheden van anderen.
 
Contactgegevens bij Trento Engineering
De kandidaat kan iedere vraag met betrekking tot deze privacyverklaring of verzoek tot uitoefening van zijn rechten richten aan:

Jaap Piederiet, Algemeen Directeur

Per e-mail: info@trento-engineering.nl
Per post: Trento Engineering BV, Grasbroekerweg 16, 6412 BE te Heerlen.

Trento Engineering stelt de kandidaat zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis van het gevolg dat Trento Engineering heeft gegeven aan het verzoek:
 • Inwilliging van het verzoek
 • Onmogelijkheid om binnen een maand het gevolg van het verzoek aan de kandidaat
 • kenbaar te maken wegens de complexiteit van het verzoek.
 • Weigering van het verzoek en de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit of beroep in te stellen bij de rechtbank.
 • De noodzaak tot bijkomende informatie bij twijfel omtrent de identiteit van de aanvrager.
De verzoeken worden in principe kosteloos door Trento Engineering ingewilligd tenzij het verzoek van de kandidaat kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege hun repetitieve karakter. In dat geval mag Trento Engineering een redelijke administratieve vergoeding aanrekenen of het verzoek weigeren.U hebt eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl